175 of 207 results
Critical
Triaged
Critical
In Progress
Ubuntu Font Family 16
High
Triaged
Ubuntu Font Family 14
High
Fix Committed
High
In Progress
High
Fix Committed
High
Fix Committed
High
Fix Committed
Ubuntu Font Family 26
High
Fix Committed
High
Fix Committed
High
Triaged
Ubuntu Font Family 58
High
Confirmed
Medium
Fix Committed
Medium
Confirmed
Medium
Confirmed
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Ubuntu Font Family 6
Medium
Triaged
Medium
Confirmed
Medium
Triaged
Ubuntu Font Family 6
Medium
Fix Committed
Medium
Triaged
Medium
Confirmed
Medium
Fix Committed
Ubuntu Font Family 6
Medium
In Progress
Medium
Incomplete
Medium
Triaged
Medium
In Progress
Medium
Fix Committed
Medium
Fix Committed
Medium
New
Medium
New
Ubuntu Font Family 14
Medium
New
Medium
Triaged
Ubuntu Font Family 14
Medium
Fix Committed
Medium
In Progress
Ubuntu Font Family 8
Medium
Triaged
Ubuntu Font Family 6
Medium
In Progress
Medium
Confirmed
Medium
Fix Committed
Medium
In Progress
Medium
In Progress
Ubuntu Font Family 6
Medium
Triaged
Ubuntu Font Family 6
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
In Progress
Medium
Confirmed
Medium
Fix Committed
Ubuntu Font Family 8
Medium
Fix Committed
Ubuntu Font Family 6
Medium
New
Ubuntu Font Family 6
Medium
Confirmed
Medium
Confirmed
Medium
New
Ubuntu Font Family 6
175 of 207 results
Bug supervisor:
Ubuntu Font Family Drivers