Related bugs


175 of 168 results
Critical
Triaged
Critical
Confirmed
ubuntu-push (Ubuntu) 20
Critical
Fix Committed
Critical
Triaged
Critical
Fix Committed
Critical
Triaged
High
In Progress
Ubuntu One Servers 720
High
Confirmed
Ubuntu One Client 16
High
Confirmed
Canonical SSO provider 10
High
Triaged
High
Triaged
High
Confirmed
High
Confirmed
unity-lens-shopping 694
High
In Progress
High
New
High
New
High
Incomplete
Ubuntu Push Notifications 20
High
New
account-polld (Ubuntu) 8
High
In Progress
account-polld (Ubuntu) 14
High
Triaged
High
Triaged
High
Fix Committed
High
Fix Committed
High
Confirmed
indicator-messages (Ubuntu) 28
High
Triaged
High
Fix Committed
High
Fix Committed
High
New
High
In Progress
High
In Progress
Snappy 6
High
Confirmed
Canonical System Image 14
Medium
Confirmed
Medium
Triaged
Medium
Triaged
Medium
Triaged
ubuntuone-client (Ubuntu) 54
Medium
Triaged
Ubuntu One Client 10
Medium
Confirmed
#480481 Ubuntu One Eror
ubuntuone-client (Ubuntu) 6
Medium
Confirmed
Medium
Confirmed
Ubuntu One for Rhythmbox 20
Medium
Confirmed
Medium
Confirmed
Medium
New
Medium
Confirmed
Ubuntu One Control Panel 6
Medium
Fix Committed
Medium
Fix Committed
golang (Ubuntu Wily) 34
Medium
Confirmed
175 of 168 results