Comment 1 for bug 3814

Yi Qiang (yqiang) wrote :

btw,
gamin:
Architecture: amd64
Version: 0.1.5-0ubuntu1

libgamin0: Version: 0.1.5-0ubuntu1