Comment 2 for bug 1762117

Xu Jianhong (jianhong) wrote :

This bug was fixed in bionic-final 0425 version