Comment 2 for bug 494120

James Westby (james-w) wrote :

[Updating] ntop (3:3.3-11ubuntu1 [Ubuntu] < 3:3.3-13 [Debian])
 * Trying to add ntop...
  - <ntop_3.3-13.dsc: downloading from http://ftp.debian.org/debian/>
  - <ntop_3.3-13.diff.gz: downloading from http://ftp.debian.org/debian/>
  - <ntop_3.3.orig.tar.gz: already in distro - downloading from librarian>
I: ntop [universe] -> ntop_3:3.3-11ubuntu1 [universe].