Comment 1 for bug 576012

Revision history for this message
Sebastian Schauenburg (sschauenburg) wrote :

Dit is een punt voor het forum-team en dat team bespreekt dit soort zaken op het Ubuntu-NL forum.