Comment 6 for bug 1667610

Daniƫl van Eeden (dveeden) wrote :

Thanks.
Looks like a proper fix.