Activity log for bug #1605279

Date Who What changed Old value New value Message
2016-07-21 14:33:22 Mikhail Zhnichkov bug added bug
2016-07-21 14:33:58 Mikhail Zhnichkov fuel: importance Undecided High
2016-07-21 14:34:27 slava valyavskiy fuel: status New Confirmed
2016-07-21 14:34:38 slava valyavskiy fuel: assignee Fuel CI (fuel-ci)
2016-07-21 14:43:39 Dmitry Klenov fuel: milestone 7.0-updates
2016-07-21 14:43:57 Dmitry Klenov tags area-ci
2016-07-21 14:53:08 Aleksandra Fedorova fuel: assignee Fuel CI (fuel-ci) Fuel build team (fuel-build)
2016-07-21 14:53:12 Aleksandra Fedorova fuel: status Confirmed New
2016-07-21 15:07:59 Roman Vyalov fuel: assignee Fuel build team (fuel-build) Fuel QA Team (fuel-qa)
2016-07-21 15:11:50 Roman Vyalov tags area-ci area-qa
2016-07-21 16:23:02 Vladimir Khlyunev fuel: assignee Fuel QA Team (fuel-qa) Fuel CI (fuel-ci)
2016-07-21 16:23:16 Vladimir Khlyunev tags area-qa area-ci
2016-07-22 09:08:04 Dmitry Kaigarodеsev fuel: assignee Fuel CI (fuel-ci) Dmitry Kaigarodеsev (dkaiharodsev)
2016-07-22 09:08:09 Dmitry Kaigarodеsev fuel: status New Confirmed
2016-07-22 09:37:30 Roman Vyalov nominated for series fuel/7.0.x
2016-07-22 09:37:30 Roman Vyalov bug task added fuel/7.0.x
2016-07-22 09:37:30 Roman Vyalov nominated for series fuel/6.1.x
2016-07-22 09:37:30 Roman Vyalov bug task added fuel/6.1.x
2016-07-22 09:37:30 Roman Vyalov nominated for series fuel/8.0.x
2016-07-22 09:37:30 Roman Vyalov bug task added fuel/8.0.x
2016-07-22 09:37:50 Roman Vyalov fuel: milestone 7.0-updates 9.1
2016-07-22 09:37:54 Roman Vyalov fuel: status Confirmed Won't Fix
2016-07-22 09:37:59 Roman Vyalov fuel/6.1.x: importance Undecided High
2016-07-22 09:38:01 Roman Vyalov fuel/7.0.x: importance Undecided High
2016-07-22 09:38:02 Roman Vyalov fuel/8.0.x: importance Undecided High
2016-07-22 09:38:11 Roman Vyalov fuel/6.1.x: milestone 6.1-updates
2016-07-22 09:38:14 Roman Vyalov fuel/7.0.x: milestone 7.0-updates
2016-07-22 09:38:16 Roman Vyalov fuel/8.0.x: milestone 8.0-updates
2016-07-22 09:38:32 Roman Vyalov fuel/6.1.x: assignee Dmitry Kaigarodеsev (dkaiharodsev)
2016-07-22 09:38:41 Roman Vyalov fuel/7.0.x: assignee Dmitry Kaigarodеsev (dkaiharodsev)
2016-07-22 09:38:52 Roman Vyalov fuel/8.0.x: assignee Dmitry Kaigarodеsev (dkaiharodsev)
2016-07-22 09:38:56 Roman Vyalov fuel/6.1.x: status New Confirmed
2016-07-22 09:38:59 Roman Vyalov fuel/7.0.x: status New Confirmed
2016-07-22 09:39:01 Roman Vyalov fuel/8.0.x: status New Confirmed
2016-07-22 09:47:48 Dmitry Burmistrov fuel: status Won't Fix In Progress
2016-07-22 09:47:48 Dmitry Burmistrov fuel: milestone 9.1 7.0-updates
2016-07-22 09:48:03 Dmitry Burmistrov fuel: status In Progress Confirmed
2016-07-22 09:49:34 Roman Vyalov fuel: status Confirmed Won't Fix
2016-07-22 09:49:38 Roman Vyalov fuel: milestone 7.0-updates 9.1
2016-07-22 13:11:48 Dmitry Kaigarodеsev fuel/6.1.x: status Confirmed Fix Committed
2016-07-22 13:11:50 Dmitry Kaigarodеsev fuel/7.0.x: status Confirmed Fix Committed
2016-07-22 13:11:53 Dmitry Kaigarodеsev fuel/8.0.x: status Confirmed Fix Committed