Comment 12 for bug 484610

idokibovito (idokibovito) wrote :

Exec=tvbrowser
Exec=xbmc