Comment 1 for bug 778934

Harry van Haaren (harryhaaren) wrote :

Confirmed here