Ubuntu

Bugs : Oneiric

175 of 299 results
Critical
Triaged
nux (Ubuntu Oneiric) 668
Critical
Confirmed
dnprogs (Ubuntu Oneiric) 6
Critical
Triaged
plasma-widget-networkmanagement (Ubuntu Oneiric) 480
Critical
In Progress
oif-qml (Ubuntu Oneiric) 8
Critical
Confirmed
linux-lts-backport-oneiric (Ubuntu Oneiric) 114
High
Confirmed
system-config-printer (Ubuntu Oneiric) 24
High
Confirmed
High
Confirmed
High
Confirmed
libembperl-perl (Ubuntu Oneiric) 6
High
Confirmed
slang-slirp (Ubuntu Oneiric) 6
High
Confirmed
libgnome2-gconf-perl (Ubuntu Oneiric) 20
High
Confirmed
libmodule-starter-plugin-cgiapp-perl (Ubuntu Oneiric) 6
High
Confirmed
tendra (Ubuntu Oneiric) 6
High
Confirmed
High
Confirmed
qlandkartegt (Ubuntu Oneiric) 6
High
Confirmed
gcc-4.5 (Ubuntu Oneiric) 24
High
Confirmed
gcc-4.6 (Ubuntu Oneiric) 24
High
Confirmed
qt4-x11 (Ubuntu Oneiric) 12
High
Confirmed
High
Confirmed
ifrit (Ubuntu Oneiric) 8
High
Confirmed
High
Confirmed
High
Confirmed
insighttoolkit (Ubuntu Oneiric) 6
High
Triaged
High
Confirmed
High
Confirmed
libgii (Ubuntu Oneiric) 10
High
Triaged
cobbler-enlist (Ubuntu Oneiric) 8
High
Triaged
update-manager (Ubuntu Oneiric) 184
High
Confirmed
cobbler (Ubuntu Oneiric) 12
High
Triaged
gnome-utils (Ubuntu Oneiric) 250
High
Confirmed
couchdb (Ubuntu Oneiric) 130
High
Triaged
High
Triaged
High
Fix Committed
update-manager (Ubuntu Oneiric) 54
High
Triaged
High
Triaged
High
Triaged
update-manager (Ubuntu Oneiric) 644
High
Triaged
cryptsetup (Ubuntu Oneiric) 194
High
New
gnome-settings-daemon (Ubuntu Oneiric) 16
High
In Progress
seamonkey (Ubuntu Oneiric) 8
High
Confirmed
High
Triaged
High
Triaged
nova (Ubuntu Oneiric) 20
High
Fix Committed
aptdaemon (Ubuntu Oneiric) 22
High
Confirmed
High
Triaged
High
Confirmed
High
Confirmed
High
Confirmed
High
In Progress
High
Triaged
juju (Ubuntu Oneiric) 6
High
Triaged
High
Triaged
juju (Ubuntu Oneiric) 6
High
Triaged
juju (Ubuntu Oneiric) 10
High
Triaged
libsoup2.4 (Ubuntu Oneiric) 14
High
Triaged
distribute (Ubuntu Oneiric) 18
High
Triaged
crypt-ssleay (Ubuntu Oneiric) 6
175 of 299 results

Series-targeted bugs