Comment 14 for bug 585853

Yury V. Zaytsev (zyv) wrote :

Same problem on Radeon 9250 / Maverick.