Comment 1 for bug 1848755

Revision history for this message
Martin Brláž (brmato) wrote : Nový mail

Ahoj,
tento mail je starý, teda neaktívny a nekontrolujem ho takmer nikdy. Môj nový mail je <email address hidden>.

Ďakujem,
Martin Brláž.