python3 fails to install because python3-minimal version is to new

Bug #1024272 reported by MC Return on 2012-07-13

This bug report was converted into a question: question #203050: python3 fails to install because python3-minimal version is to new.

34
This bug affects 7 people
Affects Status Importance Assigned to Milestone
python3-defaults (Ubuntu)
Undecided
Unassigned

Bug Description

The following packages have unmet dependencies:
 python3 : Depends: python3-minimal (= 3.2.3-2ubuntu1) but 3.2.3-3ubuntu1 is installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.

ProblemType: Bug
DistroRelease: Ubuntu 12.10
Package: python3 3.2.3-2ubuntu1
ProcVersionSignature: Ubuntu 3.5.0-4.4-generic 3.5.0-rc6
Uname: Linux 3.5.0-4-generic x86_64
ApportVersion: 2.3-0ubuntu4
Architecture: amd64
Date: Fri Jul 13 09:30:47 2012
InstallationMedia: Ubuntu 12.10 "Quantal Quetzal" - Alpha amd64+mac (20120626.1)
PackageArchitecture: all
ProcEnviron:
 TERM=xterm
 PATH=(custom, no user)
 LANG=en_US.UTF-8
 SHELL=/bin/bash
SourcePackage: python3-defaults
UpgradeStatus: No upgrade log present (probably fresh install)

MC Return (mc-return) wrote :
Launchpad Janitor (janitor) wrote :

Status changed to 'Confirmed' because the bug affects multiple users.

Changed in python3-defaults (Ubuntu):
status: New → Confirmed
Xan (dxpublica) wrote :

In quantzal release.
The '-f' option causes no efects:

root@gerret:~# apt-get install -f -V
S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet%
S'estan corregint les dependències… Fet
S'instaŀlaran els següents paquets extres:
   python3 (3.2.3-3ubuntu1)
Paquets suggerits:
   python3-doc (3.2.3-3ubuntu1)
   python3-tk (3.2.3-1)
S'actualitzaran els paquets següents:
   python3 (3.2.3-2 => 3.2.3-3ubuntu1)
1 actualitzats, 0 nous a instaŀlar, 0 a suprimir i 3 no actualitzats.
3 no instaŀlats o suprimits completament.
S'ha d'obtenir 0 B/33,0 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 1024 B d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]?
dpkg: dependency problems prevent configuration of python3:
 python3 depèn de python3-minimal (= 3.2.3-2); tot i així:
  La versió del paquet «python3-minimal» al sistema és 3.2.3-3ubuntu1.

dpkg: error processing python3 (--configure):
 problemes de dependències - es deixa sense configurar
No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error consequent de una fallida anterior.
                                                                                                                dpkg: dependency problems prevent configuration of ubuntu-drivers-common:
 ubuntu-drivers-common depèn de python3 (>= 3.2); tot i així:
  El paquet python3 encara no està configurat.

dpkg: error processing ubuntu-drivers-common (--configure):
 problemes de dependències - es deixa sense configurar
dpkg: dependency problems prevent configuration of nvidia-common:
 nvidia-common depèn de ubuntu-drivers-common; tot i així:
  El paquet ubuntu-drivers-common encara no està configurat.

dpkg: error processing nvidia-common (--configure):
 problemes de dependències - es deixa sense configurar
No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
                                                            No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports
                                                                                                                        S'han trobat errors en processar:
 python3
 ubuntu-drivers-common
 nvidia-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@gerret:~#

Scott Kitterman (kitterman) wrote :

This isn't a package bug, but a configuration problem on your system or the mirror you are using. If you are still having the problem, grab the missing deb from Launched and install it using dpkg.

Changed in python3-defaults (Ubuntu):
status: Confirmed → Invalid
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Related questions