Comment 5 for bug 1565542

Evgeniy Yanyuk (eugenenuke) wrote :

My LANG="ru_RU.UTF-8"