Comment 1 for bug 515002

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

I den første prototypen lagres databasefelter i WPs usermeta-tabell. Denne tabellen er ikke særlig effektiv - den vil ganske fort få litt for mange tupler (records).

En alternativ - og antagelig bedre - løsning vil være å heller la pluginen opprette sin egen tabell.