Comment 1 for bug 516038

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Foreslår å gjøre bilde obligatorisk når man registrerer post i Inside. Inget bilde = ingen artikkel/arrangement/forening/whatever.

2nd opinion, please?