Comment 2 for bug 513795

Revision history for this message
Thomas Misund (misund) wrote :

Nei, du har rett. Men det må fikses i Inside før det kan fikses i presentasjonen.