Αφαίρεση του indicator-application

Bug #1818192 reported by Alkis Georgopoulos on 2019-03-01
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Medium
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά πάσα πιθανότητα δημιουργεί διπλά εικονίδια δικτύου, και ίσως οφείλεται και σε μερικά σφάλματα του πίνακα εφαρμογών.

Μάλλον να αφαιρείται κατά την εγκατάσταση.

fottsia (fottsia) wrote :

Επιβεβαιώνω ότι λύνει το πρόβλημα του διπλού εικονιδίου δικτύου.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Medium
status: New → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers