Φορητοί fat clients μπαίνουν σε αναστολή κλείνοντας το καπάκι

Bug #1808122 reported by fottsia on 2018-12-12
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
High
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Σε fat clients που είναι φορητοί υπολογιστές, αν κατεβάσω το καπάκι της οθόνης, μπαίνουν σε αναστολή και δεν επανέρχονται αφού έχουν δικτυακό δίσκο.

fottsia (fottsia) wrote :

Επίσης, το μενού Γρανάζι → Αναστολή υπάρχει σε όλους τους fat clients, φορητούς και μη, και τους κάνει να κολλάνε.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → High
status: New → Fix Committed
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers