Δημιουργία μενού Χρήστες → Ενέργειες

Bug #1806582 reported by fottsia on 2018-12-04
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Undecided
Unassigned

Bug Description

Θα ήταν ιδιαίτερα βολικό εάν στο μενού Χρήστες υπήρχε ένα υπομενού "Ενέργειες", με τις παρακάτω επιλογές:
 * Διαγραφή ρυθμίσεων χρήστη: να σβήνει όλα τα αρχεία και τους φακέλους που αρχίζουν από τελεία.
 * Διαγραφή αρχείων χρήστη: να σβήνει όλα τα αρχεία και τους φακέλους του χρήστη.
 * Αρχικοποίηση λογαριασμού: να σβήνει όλα τα αρχεία και τους φακέλους του χρήστη, και επιπρόσθετα να κάνει αρχικοποίηση του ονόματος και του κωδικού χρήστη σε π.χ. a1-01.
 * Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης: να θέτει τον κωδικό του χρήστη σε π.χ. a1-01. Ο χρήστης μετά θα το αλλάζει μόνος του στην επόμενη σύνδεση.
 * Τερματισμός διεργασιών.

Πιθανώς να είναι χρήσιμες και πιο μικρές επιλογές όπως αρχικοποίηση πίνακα εφαρμογών ή ταπετσαρίας.

fottsia (fottsia) wrote :

Μια ακόμα χρήσιμη ενέργεια θα είναι το "Επαναφορά δικαιωμάτων αρχείων", ώστε να διορθώνονται προβλήματα με λανθασμένα UID/GID ή με εσφαλμένη χρήση sudo.

To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers