Δεν εμφανίζονται όλοι οι χρήστες στην οθόνη σύνδεσης

Bug #1804375 reported by fottsia on 2018-11-21
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Medium
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Αν κάποιος προσθέσει π.χ. 100 λογαριασμούς μαθητών σε ένα σχολείο, και στη συνέχεια έναν λογαριασμό καθηγητή, τότε ο καθηγητής δεν εμφανίζεται στην οθόνη σύνδεσης λόγω κάποιου ορίου, και έτσι δεν μπορεί να συνδεθεί στον server.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :

Το ανάφερα στους παρακάτω bug trackers:
https://gitlab.freedesktop.org/accountsservice/accountsservice/issues/39#note_80893
https://github.com/linuxmint/slick-greeter/issues/118

Το πρόβλημα οφείλεται σε έναν περιορισμό MAX_LOCAL_USERS=50 της υπηρεσίας AccountsService, οπότε εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 50 χρήστες.
Ως προσωρινή λύση τα sch-scripts θα ενεργοποιούν τη δυνατότητα "greeter-show-manual-login = true" ώστε να μπορούν τουλάχιστον οι χρήστες πάνω από 50 να πληκτρολογούν το username τους κατά τη σύνδεσή τους.

Οι πιο προχωρημένοι/προσεκτικοί χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν sudo pluma /etc/passwd και να μεταφέρουν τους σημαντικούς λογαριασμούς στο πάνω μέρος του αρχείου.

Thanks, fix committed στο https://git.launchpad.net/sch-scripts/commit/?id=ed5e1f16d7d1ff40dc0bbf1c7e4ed6e3ffa92aa0

Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Medium
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers

Remote bug watches

Bug watches keep track of this bug in other bug trackers.