Κατά την αποσύνδεση δεν τερματίζονται όλες οι διεργασίες

Bug #1799370 reported by fottsia on 2018-10-23
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Medium
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά την αποσύνδεση από υπολογιστές με Ubuntu MATE, είτε thin είτε fat είτε standalone, δεν τερματίζονται όλες οι διεργασίες του χρήστη, με αποτέλεσμα να βγάζει μηνύματα λάθους την επόμενη φορά που προσπαθούν να συνδεθούν (could not acquire dbus κλπ).

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Medium
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers