Ο διάλογος εισαγωγής από passwd δεν κλείνει

Bug #1798026 reported by fottsia on 2018-10-16
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Medium
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά την εισαγωγή από passwd, υπάρχουν δύο προβλήματα:
1) Δεν δείχνει καθόλου την πρόοδο της εισαγωγής
2) Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, ο διάλογος παραμένει γκρι σαν κολλημένος και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορούμε να τον κλείσουμε χωρίς πρόβλημα.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Medium
status: New → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers