Δεν γίνεται προσθήκη του administrator στην ομάδα epoptes

Bug #1782787 reported by fottsia on 2018-07-20
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Κατά την εγκατάσταση σε Ubuntu MATE 18.04, εμφανίστηκαν τα παρακάτω μηνύματα:
...
Γίνεται εγκατάσταση sch-scripts (18.04.1~201807190654~ubuntu18.04.1) ...
Προσθήκη ομάδας `teachers' (GID 130) ...
Έγινε.
Προσθήκη του χρήστη administrator στην ομάδα teachers
gpasswd: Η ομάδα epoptes δεν υπάρχει στο /etc/group <====
...
Γίνεται εγκατάσταση epoptes (18.06-1+t201807181519~ubuntu18.04.1) ...
Προσθήκη ομάδας `epoptes' (GID 131) ...
Έγινε.

Μάλλον εγκαταστάθηκαν με λάθος σειρά, οπότε τελικά ο administrator δεν μπορούσε να τρέξει τον Επόπτη.

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers