Αυτόματη κοινή χρήση εκτυπωτών

Bug #1781770 reported by fottsia on 2018-07-15
6
This bug affects 1 person
Affects Status Importance Assigned to Milestone
sch-scripts
Low
Alkis Georgopoulos

Bug Description

Τα sch-scripts συνήθως εγκαθίστανται σε σχολικούς servers, όπου ως επί το πλείστον οι εκτυπωτές θέλουμε να είναι κοινόχρηστοι.

Θα ήταν βολικό αν τα sch-scripts ενεργοποιούσαν αυτόματα την παρακάτω επιλογή:
Μενού Διαχείριση συστήματος → Εκτυπωτές,
Μενού Εξυπηρετητής → Επιλογές,
[x] Δημοσιοποίηση κοινόχρηστων εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό το σύστημα

Alkis Georgopoulos (alkisg) wrote :
Changed in sch-scripts:
assignee: nobody → Alkis Georgopoulos (alkisg)
importance: Undecided → Low
status: New → Fix Committed
Changed in sch-scripts:
status: Fix Committed → Fix Released
To post a comment you must log in.
This report contains Public information  Edit
Everyone can see this information.

Other bug subscribers