Comment 2 for bug 1227240

Alexey Kopytov (akopytov) wrote :

Vlad,

Hrvoje was using innobackupex rather than the xtrabackup binary.