பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு - புத்தகம்

Bugs : பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு

பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு must be configured in order for Launchpad to forward bugs to the project's developers.

Getting started with bug tracking in Launchpad.