Comment 1 for bug 483701

Revision history for this message
Jon Ramvi (ramvi) wrote :

Jeg jobber mye heller med de andre oppgavene jeg har (google calendar -, facebook event -integrasjon, nettbutikk) enn med dette, så om noen andre vil ta det, topp! Assigner Thomas for delegering